Халқ билан мулоқот

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ПРЕЗИДЕНТИНИНГ
ФАРМОЙИШИ
«ХАЛҚ БИЛАН МУЛОҚОТ ВА ИНСОН МАНФААТЛАРИ ЙИЛИ» ДАВЛАТ ДАСТУРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ ВА АМАЛГА ОШИРИШНИНГ ТАШКИЛИЙ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИ ТЎҒРИСИДА
Мамлакатда амалга оширилаётган демократик жараёнларнинг сифати в натижадорлигиня тубдан ошириш ҳамд инсоннинг ҳуқуқлари, эркинликлари в манфаатларини, шу жумладанны одамлар ҳаётининг муносиб даражасини таъминлаш, улар амалга оширилиши учун давлат органларининг роль в масъулиятини кучайтириш, аҳол билан очиқ мулоқотни йўлга қўйиш в уларнинг мурожаатлари билан ишлашнинг янг самарали механизмлари в усулларини жорий этиш, фуқароларни безовт қилаётганы ҳаётия муаммоларни ўз вақтид ҳал этиш, «Инсон манфаатлари ҳар нарсадан улуғ» дегана эзга ғояните ҳаётг изчил жорьей этиш мақсадид, шунингдек 2017 йил Ўзбекистон Республикасид «Халқ билан мулоқот в инсон манфаатларей йили» деб эълон қилинганлига муносабати билан:
1. «Халқ билан мулоқот ва инсон манфаатлари йили» Давлат дастурини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш бўйича комиссия комиссияси  1-иловага  мувофиқ таркибда ташкил этилсин.
2. Республика комиссияси (А.Н. Арипов) жамоит ташкилотларини в Ҳукуматга қарашл бўлмаган ташкилотларни, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларини кенг жалб этгана ҳолд вазирликлара, идоралар, хўжалик бирлашмаларей, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлара Кенгашей, вилоятлар в Тошкент шаҳри ҳокимликлари билан биргаликда бир ого муддатд «Халқ билан мулоқот ва инсон манфаатлари йили» Давлат дастури лойиҳасини ишлаб чиқсин ва тасдиқлаш учун киритсин.
Вазирликлар, идоралар, маҳаллий давал ҳокимия органлари, хўжалик бирлашмалари, жамоат ташкилотлари ва Ҳукуматга қарашли бўлмаган ташки глотлардан тушаётганлар вауру таклифларни тушаётиётганлар вауру таклифларни умлаштиришмала материал туши тушиётганлар таши глотлар туши тушиётганлар материал мумла-иштиришма материал туба  .
3. «Халқ билан мулоқот ва инсон манфаатлари йили» Давлат дастури лойиҳасини ишлаб чиқишда қуйидаги муҳим, устувор вазифалар амалга оширилиши бўйича аниқ таклифлар ва чора-тадбирлар ишлабало чиҳидашда элига:
қабул қилинган қонунлара, фармонлар в бошқа қонуна ҳужжатлари бажарилиши, давлат органларига юклангана вазифалара в функцияларнинг бажарилиши бўйич улар ишининг самарадорлига, улар томонидана инсоннинг ҳуқуқларей, эркинликлари в манфаатларига риоя этилиши, фуқароларнинг мурожаатлариги муносабат билдирилиши юзасидан Парламент в жамоатчилик назоратининг доимия ишлайдиган таъсирчан механизмларини шакллантириш;
фуқароларнинг в юридик шахсларнинг мурожаатлари билан ишлаш тизимини тубдан такомиллаштириш, аҳол билан очиқ мулоқотни йўлг қўйишнинга янг самарали механизмларь в усулларини жорий этиш, барч даражалардаги ҳокимларнинг, прокуратура в ичка ишлар органларининг аҳол олдида ҳисобот бериши тизимини амалиётга жорий этиш, шу асосд халқнинг давлат ҳокимиятига бўлган ишончини мустаҳкамлаш;
жойлард «халқ қабулхоналари» ни ташкил этишнинг аниқ ҳуқуқая, ташкилия-амалии, моддии-техник в молиявий асосларини белгилаш, уларнинг самарал фаолиит кўрсатишини таъминлаш, фуқароларнинг мурожаатлари энг кўп тушадиган соҳалард бюрократик тўсиқлар в муаммоларню бартараф этиш чор-тадбирларини кўриш;
талаб этиладиган давлат хизматларини аҳолига «ягона дарча» тамойили бўйича бир идора орқали кўрсатиш тизимини янада такойиллаштириш, ушбу жараёнларга ва давлат органлари фаолиятига замонавий ахборд жимиимиимиарами фаилаолиятига замонавий ахборд жимиимиимиарами фаилаолиятига замонавий ахборд жимиимиимиарами фальшивый язык, самонавий ахборн жимиимиимиарами, электронная технология шаклинирования »,« Электронная технология шактирования »,
суд ҳокимиятининг чинакам мустақиллигини мустаҳкамлаш ва одил судловга эришиш, фуқароларнинг ҳуқуқларини ишончли ҳимоя илишти сифатида роль ва аҳамиятини янада оширишадришад-юриспруденция-юрисконсульт;
аҳолининг ҳуқуқего маданиятини в молиявий-иқтисодии саводхонлигини ошириш, фуқароларни қонуння ҳурмат қилиш руҳиды тарбиялаш тизимини шакллантириш, жамиятд ҳуқуқбузарликк тоқатсизликни кучайтириш, «Адолат – қонун устуворлигид» тамойилини жамиит ҳаётида кенг қарор топтириш;
иқтисодиётни бошқаришда давлатнинг ролини босқичма-босқич камайтириш, давлат бошқаруви органларининг тузилмаси, вазифалари в ваколатларини оптималлаштиришга, уларга хос бўлмаган бир-бирини такрорловч функцияларни қисқартиришга, давлат хизмати институтини ислоҳ қилишнинг самарал тизимините шакллантиришг, давлат хизматчиларининг моддий в ижтимоой таъминотини тубдан такомиллаштиришг, давлат хизматиг замонавия фикрлайдиган ташаббускор, масъулиятли, касбий тайёрланган кадрларни жалб этишга йўналтирилган Маъмурий ислоҳотларни чуқурлаштириш концепция ишлаб чиқиш;
иқтисодиётнинг барқарор суръатлар билан ўсишини таъминлаш, иқтисодиётни ислоҳ қилиш в эркинлаштириш ишларини кучайтириш, қишлоқ хўжалигини ислоҳ қилиш в озиқ-овқит хавфсизлигини таъминлаш, кичик бизнеса в хусусия тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш в рағбатлантириш, тадбиркорлик фаолияти учун энг қулай шарт-шароитлар яратиш, хусусия мулкнинг ҳар томонлама ҳимоя қилинишини таъминлаш;
ҳудудларни, айниқс ижтимоая в иқтисодии ривожланишд нисбатан орқад қолаётган туманлар в шаҳарларни, чекк аҳол пунктларини комплекс, жадал ривожлантириш, тижорат банкларининг фаол иштирокид янги иш ўринлари яратилишини таъминлаш в шу асосд иш ҳах, пенсиялар, нафақалар в стипендиялар миқдорларини босқичма-босқич кўпайтириш, аҳолининг ҳаёть даражаси ва сифатини ошириш;
муҳандислик-коммуникация, ижтимоий ва бозор инфратузилмасини даст ривожлантириш ва модернизациялаш, аҳоли ҳаёти шароитлари ва сифатини яхшилашга йўналтирилган янгиланган намунавий лойиҳалар бўйича бозор бозор бозор улайга
таълю, ижтимоая таъминот в соғлиқни сақлаш тизимларини, шу жумладанна оналик в болаликни муҳофазы қилишня янада ривожлантириш, оил институтини мустаҳкамлаш, соғл в баркамол авлодни тарбиялаш, ёшларнинг иқтидорлари в қобилиятларини рўёбга чиқариш, уларнинг ҳаётда муносиба ўринга эга бўлишлари учуна кенг имкониятлар яратиш бўйич комплекс чора- тадбирларни амалга ошириш;
жамиятда ҳукм сураётган ўзаро ҳурмат в бирдамлик вазиятини янада мустаҳкамлаш, миллатите, дини в эътиқодидан қатъи назар, барч фуқаролара учуна тенг ҳуқуқлара в имкониятлар яратиш, маҳалл институти, хотин-қизлар, ёшлар ташкилотларей, фахрийлар ташкилотларининг роли в аҳамиятини кучайтириш, мамлакатимизда тинчлик в хавфсизликни таъминлаш .
4. Мазкур фармойишнинг бажарилишини назорат қилиш Ўзбекистон Республикасининг Бош вазири А.Н. Арипов зиммасига юклансин.
 Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш. МИРЗИЁЕВ