Тошкент вилояти прокуратураси ҳакида

{:uz}Ўзбекистон Республикасининг “Прокуратура тўғрисида” ги қонунига мувофиқ, Ўзбекистон Республикасининг Прокуратура идораси – Ўзбекистон Республикасининг Бош прокурори бошчилигидаги прокуратура идораларининг ягона марказлаштирилган тизими.

Ўзбекистон Республикасининг Бош прокурори ва унга бўйсунувчи прокурорлар қонуннинг Ўзбекистон Республикаси ҳудудида ижроси устидан назоратни амалга оширадилар.

Ўзбекистон Республикаси прокуратурасининг асосий вазифалари қонун устуворлигини таъминлаш, қонунни мустаҳкамлаш, фуқароларнинг ҳуқуқлари ва эркинликларини, жамият манфаатларини ва қонун билан қўриқланадиган давлатнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилишдан иборат.

Фаолиятни ташкил қилишнинг асосий принтсиплари
прокуратура органлари бирдамлик, марказлаштириш,
қонунийлик, мустақиллик ва ошкоралик.

Прокуратура органлари ўз фаолиятини қуйидаги асосий ёъналишларда амалга оширадилар:

 • вазирликлар, давлат қўмиталари, идоралар, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, жамоат бирлашмалари, корхоналар, муассасалар, ташкилотлар, ҳокимлар ва бошқа мансабдор шахслар томонидан қонунларнинг ижро этилишини назорат қилиш;
 • фуқароларнинг ҳуқуқлари ва эркинликларини таъминлашга қаратилган қонунларнинг бажарилишини назорат қилиш;
  Қуролли Кучларда, Ўзбекистон Республикаси вазирликлари, давлат қўмиталари ва идораларининг ҳарбий тузилмаларида қонунларга риоя этилишини назорат қилиш;
 • тезкор-қидирув фаолиятини, терговни, дастлабки терговни амалга оширувчи органлар томонидан қонунларнинг ижро этилишини назорат қилиш ва жиноятчиликка қарши кураш бўйича фаолиятини мувофиқлаштириш;
 • жиноятлар бўйича дастлабки тергов;
 • судларда жиноий ишларни кўришда давлат айбловини қўллаб-қувватлаш, судларда фуқаролик ишларини, маъмурий ҳуқуқбузарликлар ва иқтисодий низолар тўғрисидаги ишларни кўриб чиқишда, қонун ҳужжатларига зид бўлган суд ҳужжатларига норозилик билдиришда иштирок этиш;
 • солиқ интизомини мустаҳкамлашга, солиқ, валюта жиноятларига ва ҳуқуқбузарликларга қарши курашга, шунингдек давлатга этказилган иқтисодий зарарни қоплашга қаратилган қонунларнинг ижроси устидан назорат;
 • қамоққа олинганлар, қамоққа олинганлар, қамоққа олинганлар, жиноий ҳукмлар ва бошқа қонуний чоралар ижросида қонун ҳужжатларига риоя этилиши устидан назорат;
 • қонун ижодкорлиги фаолиятида қатнашиш ва жамиятда ҳуқуқий маданиятни ошириш бўйича ишлар.

Тошкент вилояти 1938 йилда ташкил этилган.
Аҳолиси 2726,1 минг киши, ҳудуди 15,25 минг км2.

Тошкент вилояти прокуратураси прокуратура органларининг ягона марказлаштирилган тизимининг ҳудудий бўғини бўлиб, ўз фаолиятини Конститутсия, қонунлар, Ўзбекистон Республикаси Президенти ва ҳукуматининг ҳужжатлари ва Ўзбекистон Республикаси Бош прокурорининг буйруқлари асосида амалга оширади.

Вилоят прокуратураси тизимига марказий идора, 7 шаҳар, 15 туман прокуратураси, Олмалиқ ихтисослашган прокуратураси ва Тошкент шаҳар прокуратураси, озодликдан маҳрум этиш жойларида ва жазони ўташ жойларида қонунларга риоя этилишини назорат қилиш киради.

Вилоят прокуратура органлари томонидан қонун устуворлигини таъминлаш ва қонун устуворлигини таъминлаш, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш, шунингдек, вилоятнинг шаҳар ва туманларида жиноятчиликнинг олдини олиш ва олдини олиш бўйича мақсадли ва тизимли ишлар олиб борилмоқда.

Қонун ҳужжатларида белгиланган вазифаларни амалга ошириш жараёнида вилоят прокуратураси қонунларнинг ижроси юзасидан текширувлар ўтказмоқда, фуқароларнинг бузилган ҳуқуқларини тиклаш, мансабдор шахсларнинг ноқонуний қарорларига эътироз билдириш, фуқаролар ва хўжалик юритувчи субектлар манфаатларида судга даъво аризаларини бериш, шунингдек жамият ва манфаатларга этказилган зарарни қоплаш бўйича ишлар олиб борилмоқда. давлат.

Шу билан бирга, давлат органлари билан биргаликда вилоят ҳудудларини комплекс ривожлантириш бўйича вазифалар бажарилиши бўйича ишлар олиб борилмоқда, аҳоли, биринчи навбатда вояга этмаганлар, ёшлар ва тадбиркорлик субектлари билан мунтазам равишда учрашувлар ўтказилиб, улар давомида ҳудудларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш, тадбиркорлик соҳасидаги муаммолар муҳокама қилинмоқда ва ҳал қилинмоқда. таълим, соғлиқни сақлаш, жиноятчиликнинг олдини олиш ва бошқа соҳалар.

Хўжалик юритувчи субектларга ҳар томонлама ёрдам кўрсатилмоқда, шунингдек, уй шароитида тадбиркорликни ташкил этиш бўйича аҳоли билан тушунтириш ишлари олиб борилмоқда ва ушбу масалаларда қўллаб-қувватланмоқда.

{:}{:ru}

Согласно Закону Республики Узбекистан «О прокуратуре» прокуратура Республики Узбекистан – единая централизованная система органов прокуратуры, возглавляемая  Генеральным прокурором Республики Узбекистан.

Генеральный прокурор Республики Узбекистан и подчиненные ему прокуроры осуществляют надзор за точным и единообразным исполнением законов на территории Республики Узбекистан.

Основными задачами органов прокуратуры Республики Узбекистан являются обеспечение верховенства закона, укрепление законности, защита прав и свобод граждан, охраняемых законом интересов общества и государства, конституционного строя Республики Узбекистан, предупреждение и профилактика правонарушений.

Основными принципами организации деятельности
органов прокуратуры являются единство, централизация,
законность, независимость и гласность.

Органы прокуратуры осуществляют свою деятельность по следующим основным направлениям:

 • надзор за исполнением законов министерствами, государственными комитетами, ведомствами, органами самоуправления граждан, общественными объединениями, предприятиями, учреждениями, организациями, хокимами и другими должностными лицами;
 • надзор за исполнением законов, направленных на обеспечение прав и свобод гражданина;
 • надзор за соблюдением законов в Вооруженных Силах, воинских формированиях министерств, государственных комитетов и ведомств Республики Узбекистан;
 • надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание, предварительное следствие, и координация их деятельности по борьбе с преступностью;
 • производство предварительного расследования преступлений;
 • поддержание государственного обвинения при рассмотрении в судах уголовных дел, участие в рассмотрении в судах гражданских дел, дел об административных правонарушениях и хозяйственных споров, опротестование несоответствующих закону судебных актов;
 • надзор за исполнением законов, направленных на укрепление налоговой дисциплины, борьбу с налоговыми, валютными преступлениями и правонарушениями, а также возмещение экономического ущерба, нанесенного государству;
 • надзор за соблюдением законов в местах содержания задержанных, заключенных под стражу, при исполнении уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия;
 • участие в законотворческой деятельности и работе по повышению правовой культуры

Ташкентская область образована в 1938 году.
Население – 2726,1 тыс. человек, территория – 15,25 тыс. км2.

Прокуратура Ташкентской области являясь территориальным звеном единой централизованной системы органов прокуратуры, осуществляет свою деятельность на основании Конституции, законов, актов Президента и Правительства Республики Узбекистан и приказов Генерального прокурора Республики Узбекистан.

В систему органов прокуратуры области входят центральный аппарат, 7 городских, 15 районных прокуратур, Алмалыкская специализированная прокуратура и Ташкентская прокуратура по надзору за соблюдением законов в местах лишения свободы и отбывания наказания.

Органами прокуратуры области проводится целенаправленная и системная работа по обеспечению верховенства закона и укреплению законности в регионе, защите прав и свобод граждан, а также предупреждению и профилактики правонарушений в городах и районах области.

В процессе реализации возложенных законодательством задач органами прокуратуры области проводятся проверки по исполнению законов, ведется работа по восстановлению нарушенных прав граждан, опротестованию незаконных решений должностных лиц, внесению в суды исковых заявлений в интересах граждан и субъектов предпринимательства, а также возмещению ущерба, причиненного интересам общества и государства.

Наряду с этим, совместно с государственными органами организована работа по реализации задач комплексного развития регионов области, регулярно проводятся встречи с населением, прежде всего несовершеннолетними, молодежью и субъектами предпринимательства, в ходе которых обсуждаются и решаются проблемы в сферах социально-экономического развития регионов, предпринимательства, образования, здравоохранения, профилактики правонарушений и других отраслях.

Всесторонне оказывается помощь субъектам предпринимательства, а также ведется разъяснительная работа с населением по организации домашнего предпринимательства с последующим оказанием поддержки в данных вопросах.

{:}